Všeobecně obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala společnost TAPEX EU s.r.o, se sídlem Dělnická 385, 530 03 Pardubice
IČ: 28763661, DIČ: CZ28763661, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26116.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 

Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění novel.

Kontaktní údaje prodávajícího: 

Adresa pro doručování:  TAPEX EU s.r.o, Dělnická 385, 530 03 Pardubice

Adresa elektronické pošty: „jméno-obchodní-zástupce@tapexeu.cz, nebo info@tapexeu.cz.

Telefon:  +420 463 351 533, +420 463 351 534

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

Smluvní vztah, VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a jazyce zákazníka (pro lepší pochopení předmětu obchodu). 

 

2. Uzavření smluvního vztahu (objednávky, smlouvy)

Potvrzením těchto VOP kupující učiní ve své objednávce požadovaného zboží a přijetím potvrzení objednávky nebo tím, že je jeho souhlas obsažen v kupní smlouvě. Změny VOP mohou být provedeny na základě dohody obou stran pouze v písemné formě. Pokud jsou ve smluvních dokladech - kupní smlouvě, potvrzení objednávky (dále jen smluvní vztah) dohodnuta odchylná ujednání, mají tato přednost před ustanoveními těchto VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Rovněž tak se tyto VOP stávají součástí smluvního vztahu, pokud na ně prodávající uvede odkaz v některém z dodacích dokladů vystavených prodávajícím k poskytnuté dodávce zboží. 

Obdobně se tyto VOP stávají součástí smluvního vztahu, pokud kupující s prodávajícím uzavře dlouhodobý (rámcový) smluvní vztah formou rámcové smlouvy, která na dohodnuté období pro smluvní strany stanoví platnost a závaznost těchto VOP. 

Veškerá prezentace zboží poskytovaná prodávajícím je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smluvní vztah ohledně tohoto prezentovaného zboží. 

Pro objednání zboží uvede kupující ve své objednávce zejména informace o:

- objednaném zboží (zejména typové číslo, provedení, množství),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží,

- požadovaném způsobu doručení objednaného zboží a nákladech spojených s dodáním zboží,

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je takto pro smluvní strany závazným návrhem smluvního vztahu.  

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí písemně nebo elektronickou poštou kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel formou potvrzení objednávky.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (s údaji o množství zboží, výši kupní ceny, předpokládaných nákladech na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky). 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu písemnou nebo elektronickou poštou. 

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. 

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smluvního vztahu je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího. 

Kupující prohlašuje, že souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluvního vztahu. 

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu si hradí kupující sám. 

 

3. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smluvního vztahu kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího dle vystaveného daňového dokladu (dále jen „účet prodávajícího“).

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smluvního vztahu kupujícímu daňový doklad – fakturu. 

 

4. Přeprava, dodání a převzetí zboží  

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

Je-li prodávající podle smluvního vztahu povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen na tomto místě převzít zboží při dodání. 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost  obalů zboží  a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. 

 

5. Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Zákonná práva z vad

V rozsahu výše uvedené odpovědnosti poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost jím prodávaného zboží:

* Papírové obaly jsou dodávány se zárukou 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak ve smluvním ujednání.  

* PE obaly, lepící pásky, pěna jsou dodávány se zárukou 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak ve smluvním ujednání.  

Záruka se snižuje na součásti s nižší životností, která je uvedena u dodaného zboží. 

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

• bezplatné odstranění vady opravou;

• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do konce záruky, podle svého požadavku má nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

6. Vyřízení reklamace

Způsob podání reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží. 

Proces zahájení reklamace je zahájen pouze v případě, že zadavatel reklamace předá podnětnou reklamaci 

* písemně na adrese sídla společnosti, nebo elektronicky na adrese: info@tapexeu.cz, nebo osobně na adrese sídla společnosti

Dnem uplatnění reklamace se rozumí datum obdržení všech dokladů k posouzení reklamovaného zboží, nebo dodávka zboží k posouzení reklamace. Reklamované zboží musí být ve vhodném obalu, aby nehrozilo jeho další poškození při přepravě a manipulaci, mělo by být čisté a kompletní.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Popis vypořádání reklamace

Na reklamaci je sepsán protokol reklamaci, který musí obsahovat: číslo dodacího listu, datum dodání, název výrobku, reklamované množství, popis vady (charakteristiky vady) případně dokumentaci poškození (včetně poškození dopravou).

TAPEX EU s.r.o. po ohlášení reklamace posoudí stav reklamace, určí zda jde o oprávněnou, či neoprávněnou reklamaci.  V případě oprávněné reklamace se dohodne se zákazníkem na postupu náhrady, časovém harmonogramu. 

Pokud nelze dle podkladů posoudit oprávněnost reklamace, vyžádá si TAPEX EU s.r.o. zboží k posouzení (osobní návštěvou pracovníka TAPEX EU s.r.o. u zákazníka, nebo zaslání k posouzení na adresu sídla společnosti TAPEX EU s.r.o.). 

Při posouzení pracovník TAPEX EU s.r.o. určí o jakou vadu se jedná.

Reklamované zboží musí být ve vhodném obalu, aby nehrozilo jeho další poškození při přepravě a manipulaci.

Náklady s posouzením reklamace hradí zákazník v případě neoprávněné reklamace. 

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. 

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písem. e) občanského zákoníku. 

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou v těchto VOP upraveny, se řídí příslušnými  platnými právními předpisy, zejména ust. zákona č. 89/2012 Sb. o koupi. 

 

8. Doručování

Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 

Oznámení týkající se smluvních vztahů prodávajícího a kupujícího musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty.  Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 

 

9. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webovéstránce www.vasestiznosti.cz.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se  s nárokem na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

 

10. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, řízena nařízením EU 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 a legislativou ČR, ve znění pozdějších předpisů. 

Kupující má k dispozici informace o zákonnosti (rozsahu zpracovávaných osobních údajů), na stránkách www.tapexeu.cz. 

 

11. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.  Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplaných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smluvního vztahu či obchodních podmínek vyžadují písemnou formou. 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

 

Tyto všeobecně obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2020                                                                  Změny jsou vyhrazeny.

 

Karel Hakl – výkonný ředitel                             Jaroslav Tecl – jednatel společnosti

EU podpora

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Název: Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o.

Popis: Projekt je zaměřen na uvedení inovovaného produktu v podobě papírové ochranné hrany nové generace na tuzemský a zahraniční trh. Toho bude dosaženo inovací výrobního procesu, konkrétně pořízením nových výrobních technologií, SW, HW atd. do výrobního závodu v Pardubicích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.