Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost je správcem vašich osobních údajů, identifikace jsou uvedeny v přiložené příloze.

Jak a jaké shromažďujeme vaše osobní údaje
Zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu a při příležitostech uvedených v přiložené příloze, kde jsou uvedeny:
• Subjekty o kterých osobní údaje evidujeme
• Zdroje osobních údajů, odkud osobní údaje získáváme
• Jaké osobní údaje shromažďujeme, jedná se zejména o
• identifikační údaje
• adresní údaje
• popisné údaje
•¨Oblasti zpracování / subjekty / zákonnost / příjemci osobních údajů / lhůty uchování
Pokud jsou nám poskytnuty údaje jménem jiných osob, musíte zajistit, že tyto osoby nejprve obdrží naše Zásady ochrany osobních údajů.
Údaje od osob mladších než 13 let údaje nežádáme. Neposkytujte nám prosím žádné své osobní údaje, pokud k tomu není souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. Pomozte nám prosím vést aktuální údaje - sdělte nám, pokud se změní vaše kontaktní údaje nebo váš preferovaný způsob kontaktu.

Jak mohou být vaše údaje použity
Použití osobních údajů může být jen v souladu s právními předpisy EU pro ochranu údajů, musí být odůvodněné některým z právních důvodů.
Důvody jsou uvedeny v přiložené příloze u každé činnosti zpracování a současně jsou uvedeny i důvody ve vztahu ke každému použití.

Dodržování závazných požadavků týkajících se vašich údajů - dodržování našich zákonných povinností souvisejících s vymáháním práva, regulátory a doručováním soudních písemností
I na nás jako správce osobních údajů se vztahují právní předpisy České republiky a jsme je povinni dodržovat.
Mezi tyto povinnosti patří poskytnutí vašich údajů donucovacím orgánům, regulátorům a soudům a dalším účastníkům soudních sporů v souvislosti s řízením nebo šetřením kdekoliv na světě, pokud tak musíme učinit.
Je-li to povolené, předáme všechny tyto žádosti přímo vám, nebo vás informujete před tím, než na ně budeme reagovat, ledaže by tím byla dotčena prevence nebo odhalování trestné činnosti.
Poskytnutí osobních údajů pro účely dodržování závazných požadavků týkajících se vašich údajů je zákonným požadavkem, který závisí na konkrétní žádosti.

Předávání třetím osobám
Osobní údaje mohou být předány třetím osobám, pokud bude zajištěno, že pro předání existuje právní důvod.
Jedná se zejména o státní organizace, které ze zákona mají k těmto údajům přístup.
Dále to mohou být naší smluvní partneři na úrovní zpracovatelů nebo dalších správců.
Přehled je uveden v přiložené příloze.

Jak zabezpečujeme vaše údaje
Používáme celou řadu bezpečnostních opatření, včetně fyzického zabezpečení, použití hesel nebo i šifrování a nástrojů pro ověřování, abychom pomohli chránit a zachovat bezpečnost, integritu a dostupnost vašich údajů.

Přenos osobních údajů
V písemné podobě
V písemné podobě jsou předávány doklady zabezpečenou formou se zamezením  volného přístupu k obsahu dokumentu.
Elektronicky
Veškeré vaše údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech naší společnosti nebo našich subdodavatelů či obchodních partnerů (nebo na zabezpečených fyzických nosičích) a přístup k nim a jejich používání se řídí našimi zásadami a standardy zabezpečení (nebo odpovídajícími standardy našich subdodavatelů či obchodních partnerů).
Ačkoliv nelze zaručit, že se přenos údajů přes internet nebo webové stránky nestane cílem kybernetických útoků, pracujeme spolu s našimi subdodavateli a obchodními partnery usilovně na tom, abychom zajistili fyzická, elektronická i procesní ochranná opatření na ochranu vašich údajů v souladu s platnými požadavky na ochranu údajů.

Ochrana osobních údajů a používání www stránek
Osobní údaje získané z používání www stránek
Používáním www stránek je uživatel informován o podmínkách ochrany osobních údajů naší společností.

Aktivně poskytované informace
Některé části www stránek od Vás mohou vyžadovat informace proto, abychom Vás mohli kontaktovat (e-mailový a/nebo telefonní kontakt, jméno, případně název firmy).
Budete informováni o tom, které informace jsou vyžadované a které jsou volitelné.
Informace s pravidly ochrany osobních údajů uvedenými v přiložené příloze.

Pasivně poskytované informace
Při pohybu na webové prezentaci mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. získány, aniž by byly z Vaší strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií (jako například cookies, javascriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, a standardní logování Vašich HTTP požadavků na straně serveru).

Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává těmto stránkám některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě opustil/a (tzv. Referrer URL), vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který Váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích Vašeho prohlížeče. Tyto stránky pro svůj provoz vyžadují ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Můžete jej nastavit tak, aby Vás informoval v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité části těchto webových stránek nemusí bez cookies správně fungovat

Jak dlouho údaje uchováváme
Vaše údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účel, pro který jsme je získali, a pro všechny další povolené související účely (například pokud jsou zapotřebí pro obranu před nárokem vzneseným proti nám). Pokud jsou údaje používány pro dva účely, uchováváme je, dokud neuplyne poslední lhůta, ale přestaneme je používat pro účel, jehož kratší lhůta již uplynula.
Přístup k vašim údajům je omezen pouze na osoby, které je potřebují znát pro příslušný účel.
Naše lhůty pro uchování vycházejí z obchodních potřeb a vaše údaje, které již nejsou zapotřebí, jsou buď nevratným způsobem anonymizovány (a anonymizované údaje mohou být uchovávány), nebo bezpečně zničeny.

Případy účelů:
•  Pokud jde o vaše údaje použité pro účely zákaznické podpory a marketingu, můžeme tyto údaje uchovávat pro daný účel po dobu až do odvolání po dni, kdy jsme naposledy obdrželi souhlas, abychom vám nabízeli zboží či služby, nebo po dni, kdy jste naposledy odpověděli na naše marketingové sdělení (kromě odhlášení zasílání dalších sdělení).
•  Použití pro účely plnění smluvního vztahu, vaše údaje použité pro plnění smluvních povinností ve vztahu k vám, můžeme tyto údaje uchovávat po dobu, kdy zůstává smlouva platná, plus 10 let pro účely řešení následných dotazů nebo nároků.
•  Pokud jsou řešeny nároky ve vztahu k jakýmkoliv údajům, u nichž to přiměřeně považujeme za nezbytné pro obranu nebo vedení řízení nebo vznesení nároků vůči vám nám nebo třetí osobě, můžeme tyto údaje uchovávat, dokud lze nárok řešit.

Vaše práva na ochranu údajů a vaše práva na stížnost u orgánu pro ochranu údajů, kontaktování naší společnosti
Pokud máte jakékoliv dotazy ve vztahu k našemu používání vašich údajů, kontaktujte nás na emailových adresách, které jsou uvedeny v přiložené příloze.

Máte právo:
• požadovat, abychom vám poskytli další údaje o používání vašich údajů,
• získat přístup k vašim osobním údajům a požadovat poskytnutí kopie údajů, které jste nám poskytli,
• získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a - pokud to bude technicky proveditelné - máte právo na předání těchto údajů jinému správci, a to bez překážek, pokud se zpracování vašich údajů zakládá na vašem souhlasu nebo smlouvě a dochází k němu automatizovanými prostředky,
• požadovat, abychom aktualizovali jakékoliv nepřesnosti v údajích, které uchováváme,
• požadovat, abychom vymazali veškeré údaje, které již nemůžeme zpracovávat ze zákonných důvodů,
• v případě, že se zpracování zakládá na souhlasu, a ve vztahu k jakémukoliv přímému marketingu vzít zpět souhlas s účinností do budoucna, abychom konkrétní zpracování ukončili,
• vznést námitku vůči jakémukoliv zpracování, včetně profilování,] na základě oprávněných zájmů ve vaší konkrétní situaci, ledaže naše důvody pro toto zpracování převáží újmu na vašich právech na ochranu údajů,
• požadovat, abychom omezili, jak používáme vaše údaje, např. během šetření stížnosti.
Vaše uplatnění těchto práv podléhá určitým výjimkám pro účely ochrany veřejného zájmu (např. prevence nebo odhalování trestné činnosti), našich zájmů (např. zachování právních výsad) nebo práv a svobod dalších osob. Pokud některá z těchto práv uplatníte, prověříme vaše oprávnění a budeme reagovat bez zbytečného prodlení, nejpozději však do jednoho měsíce. Ve složitých případech nebo v případě obdržení většího počtu žádosti může být tato lhůta prodloužena o další dva měsíce, o čemž vás budeme informovat.
Pokud jste nespokojeni s naším používáním vašich údajů nebo naší reakcí na jakékoliv uplatnění těchto práv, můžete vznést stížnost u svého orgánu pro ochranu údajů (https://www.uoou.cz/).

EU podpora

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Název: Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o.

Popis: Projekt je zaměřen na uvedení inovovaného produktu v podobě papírové ochranné hrany nové generace na tuzemský a zahraniční trh. Toho bude dosaženo inovací výrobního procesu, konkrétně pořízením nových výrobních technologií, SW, HW atd. do výrobního závodu v Pardubicích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.